News & Events

Interesting news information from us.

Knowleadge

ระบบบันทึกเวลา เหมาะกับธุร...

ระบบบันทึกเวลา เหมาะกับธุรกิจประเภทใด? จริงๆ แล้วระบบบันทึกเวลาเหมาะกับธุรกิจทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่มีพนักงาน 10 คน ก็สามารถใช้ระบบบันทึกเวลาได้ ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันได้ ไม่ต้องลงทุนเรื่องอุปกรณ์
Read More