การสรุปวันลา ชั่วโมงทำงาน และ O.T. นำไปพิมพ์ในบัญชีเงินเดือนได้เลย และเพิ่มข้อจำกัดตามระเบียบบริษัทได้ตามความต้องการ…