คุณสุเมธ ลีกิจวัฒนะ (บริษัท บีแอนด์บี โซลิเมค จำกัด)

ช่วยลดขั้นตอนการใช้เอกสารเกี่ยวกับการขออนุมัติการลาต่างๆ รวมถึงการทำงานล่วงเวลาและการทำงานนอกสถานที่…