ช่วยลดขั้นตอนการใช้เอกสารเกี่ยวกับการขออนุมัติการลาต่างๆ รวมถึงการทำงานล่วงเวลาและการทำงานนอกสถานที่…