คุณกาญจน์ ทองใหญ่ (บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด)

การวางแผนบริหารจัดการและควบคุมตรวจสอบการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น แม่นยำ สามารถลดต้นทุนของเราให้ต่ำลงได้อย่างมาก…