รายงานสำเร็จรูปหลากหลายรูปแบบที่เตรียมไว้ให้ผู้บริหารและฝ่ายบุคคลเรียกใช้งานได้ทันที เช่น รายงานชั่วโมงทำงานรายเดือน รายงานการทำงานล่วงเวลา รายงานจำนวนวันลา เป็นต้น