ลูกค้าของเรา

ลูกค้าบางส่วนของเรา

ความคิดเห็นของลูกค้า

สามารถรวบรวมข้อมูลเวลาทำงานและการลาของพนักงานเกือบ 3 พันคนจากไซต์งานเกือบ 100 แห่งทั่วประเทศได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว…
คุณเชตวัน เสนะพันธุ์
บริษัท ฤทธา จำกัด
ไม่ต้องดูแลฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์อะไรเลย เพียงแค่จ่ายค่าสมาชิกในราคาที่ไม่แพง ถือเป็นการขจัดความยุ่งยากทั้งหลาย…
ปานระพี รพีพันธุ์
รายการไอที 24 ชั่วโมง ไทยทีวีสีช่อง 3
การวางแผนบริหารจัดการและควบคุมตรวจสอบการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น แม่นยำ สามารถลดต้นทุนของเราให้ต่ำลงได้อย่างมาก…
คุณกาญจน์ ทองใหญ่
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด
การสรุปวันลา ชั่วโมงทำงาน และ O.T. นำไปพิมพ์ในบัญชีเงินเดือนได้เลย และเพิ่มข้อจำกัดตามระเบียบบริษัทได้ตามความต้องการ…
คุณวิจิตรา พิทักษ์วงษ์
PKS Automobiles Co.,Ltd
พนักงานที่อยู่ตามไซท์งาน สามารถลงเวลาผ่าน Mobile App ได้ทันที ส่วนการบันทึกเวลาเข้างานอีกสาขาที่ไม่ได้อยู่ตึกเดียวกัน ก็สามารถลงเวลาเข้างานได้…
คุณจันทนา สิทธิชัย
Singha Estate Public Company Limited
ช่วยลดขั้นตอนการใช้เอกสารเกี่ยวกับการขออนุมัติการลาต่างๆ รวมถึงการทำงานล่วงเวลาและการทำงานนอกสถานที่…
คุณสุเมธ ลีกิจวัฒนะ
บริษัท บีแอนด์บี โซลิเมค จำกัด

วีดีโอความคิดเห็นของลูกค้า